top of page

Działania statutowe Fundacji

ROZDZIAŁ II PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

1. Naczelnym zadaniem fundacji jest ochrona zabytków architektury i przyrody, a w szczególności zabytkowych zespołów dworskich, pałacowych i zamkowych, krzewienie kultury narodowej, a także promowanie i kultywowanie tradycji zduńskich oraz dawnego rzemiosła artystycznego, w tym również „ginących” zawodów. 

 

2. Szczegółowe cele statutowe fundacji to:

- ochrona, renowacja i rekonstrukcja zabytkowych założeń dworskich, pałacowych i zamkowych wraz z obiektami folwarcznymi i założeniami parkowymi,

- ochrona, renowacja i rekonstrukcja związanych z nimi zabytków ruchomych,

- promowanie i utrwalanie tradycji rzemiosła zduńskiego i ceramicznego,

- kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości,

- promowanie i propagowanie szacunku dla tradycji i kultury narodowej, regionalnej i lokalnej,

- prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej o charakterze wielokulturowym i integracyjnym,

- prowadzenie działalności szkoleniowej dla innych organizacji pozarządowych oraz w szczególności grup społecznych narażonych na wykluczenie,

- wspieranie społecznej aktywności obywateli,

- wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,

- wszechstronne wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

- prowadzenie i promowanie działalności proekologicznej,

- promowanie i propagowanie idei Zjednoczonej Europy.

 

3. Fundacja realizuje swoje cele przez podejmowanie między innymi następujących zadań:
- pozyskiwanie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz realizacji celów Fundacji,

- ochronę i zagospodarowanie obiektów zabytkowych,

- szeroko pojętą promocję kultury i tradycji zduńskiej, poprzez organizację zajęć edukacyjnych, warsztatów, wycieczek muzealnych itp.,

- prowadzenie działalności wydawniczej, wystawienniczej i muzealnej,

- promocję idei ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a w szczególności zabytków architektury,

- tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego, aktywizacji terenów wiejskich, zrównoważonego rozwoju,  krajoznawstwa, edukacji oświaty i wychowania,

- współdziałanie z innymi Fundacjami i organizacjami pokrewnymi statutowo w kraju i za granicą,
- działanie na rzecz integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wspólnego dorobku kulturowego Polski i Niemiec,

- organizację projektów młodzieżowych, wymian młodzieży, warsztatów i innych działań mających pozytywny wpływ na świadomość historyczną, poczucie lokalnej tożsamości oraz zaangażowanie społeczne,

- prowadzenie badań, opracowywanie ekspertyz, opinii oraz współdziałanie z ośrodkami naukowymi w celu poszerzenia wiedzy na tematy zarówno społeczne jak i ogólnie pojętej historii sztuki, ochrony zabytków i przyrody,

- propagowanie wiedzy historycznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zwłaszcza pod kątem ochrony zabytków architektury i przyrody,

- działanie i promowanie dobroczynności jako zdrowego i fundamentalnego elementu w relacjach międzyludzkich.

 

§ 8

1. Realizując zadania statutowe - Fundacja współpracuje z organami administracji państwowej, z organami samorządów terytorialnych i zawodowych, ze służbami konserwatorskimi, z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, instytucjami i organizacjami, z placówkami naukowymi i kulturalno - oświatowymi, z przedsiębiorstwami, spółkami, a także z innymi osobami prawnymi i osobami fizycznymi, które swą postawą i działaniem zechcą wspierać cele Fundacji.

2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

bottom of page