top of page

Organy Fundacji

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

 

§ 16

 

Organami Fundacji są:


1) Zarząd Fundacji,

2) Rada Fundacji,

3) Rada Fundatorów.


ZARZĄD

 

§ 17

 

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.

2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Fundatorów, która także powołuje i odwołuje członków Zarządu w głosowaniu jawnym. Rada Fundatorów powołuje również Prezesa Zarządu Fundacji.

3. Zarząd Fundacji prowadzi bieżącą działalność statutową i odpowiada za realizowany przez Fundację program.

4. (uchylono).

5. Mandaty członków Zarządu nie wygasają z dniem odbycia posiedzenia Rady Fundatorów zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

7. Rada Fundatorów może w każdej chwili odwołać tak poszczególnego członka, jak i cały Zarząd.

8. W przypadku zarządu wieloosobowego zarząd Fundacji podejmu­je decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decy­duje głos Prezesa Zarządu.

9. Członkowie Zarządu Fundacji mają prawo uczestnictwa i zabierania głosu podczas zgromadzeń Rady Fundacji bez prawa głosu, chyba, że Rada Fundacji postanowi inaczej.

10. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji, Zarządu lub Rady Fundatorów,

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c) śmierci członka Zarządu.

d) odwołania członka Zarządu.

11. Fundatorzy Fundacji Monumenta Poloniae mogą być członkami za­rządu Fundacji, o ile Fundacja nie ubiega się o status organizacji pożytku publicznego.

 

SPOSÓB REPREZENTACJI

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach składać może każdy członek Zarządu samodzielnie, z wyjatkiem kwestii majątkowych i finansowych, których wartość przekracza kwotę 50.000 PLN.

2. W sprawach majątkowych i finansowych, których wartość przekracza kwotę 50.000 PLN wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

 

RADA FUNDACJI

 

§ 18

 

1. Radę Fundacji powołuje Rada Fundatorów spośród osób cieszących się dużym zaufaniem społecznym, o szczególnym zaangażowaniu w sprawy zbieżne z celami Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do dziewięciu członków.
3. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na cztery lata.

4. Jeżeli powołanie członka Rady Fundacji następuje w trakcie kadencji Rady powołuje się go na okres do końca tej kadencji.
5. Mandaty członków Rady Fundacji nie wygasają z dniem odbycia posiedzenia Rady Fundatorów zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy kończący się w trakcie ich kadencji.
6. Członkowie Rady Fundacji mogą być wybierani ponownie.
7. Rada Fundacji wybierze spośród swoich członków Przewodniczącego.

8. O ile Fundacja nie będzie ubiegała się o status organizacji pożytku publicznego, funkcje Rady Fundacji może sprawować Rada Fundatorów. W tym przypadku nie stosuje się zapisów §20 ust.1.

 

§ 19

 

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i kontrolnych.
2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

b) merytoryczne wspieranie organów Fundacji i służenie im radą w realizowaniu celów Fundacji,

c) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola sta­nu majątkowego Fundacji,

d) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udziela­nie Zarządowi absolutorium,

e) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów,

f) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Radę Fundatorów lub Zarząd.


3. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Fundacji.
4. Członkowie Rady Fundacji mogą wykonywać swe prawa i obowiązki wyłącznie osobiście, przy czym Rada Fundacji może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.

 

§ 20

 

1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w roku.
3. Obecność lub prawidłowa reprezentacja, co najmniej połowy członków Rady Fundacji podczas posiedzeń jest wymagana, aby stanowić quorum, a wszystkie sprawy podejmowane przez Radę Fundacji rozstrzygane będą zwykłą większością obecnych lub prawidłowo reprezentowanych członków Rady.

4. Podejmowanie uchwał na drodze korespondencyjnej (w tym elektronicznej) jest możliwe. W tym celu przesyła się członkom Rady Fundacji projekt uchwały. Uchwała nabiera mocy obowiązującej, jeśli w ciągu dwóch tygodni, począwszy od dnia otrzymania projektu uchwały przez wszystkich członków organu, zostanie oddana w formie pisemnej (w tym w formie elektronicznej), wymagana większość głosów. Przewodniczący Rady Fundacji może wyznaczyć dłuższy okres.
5. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Fundacji i uczyni to bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni, na żądanie któregokolwiek z członków Rady Fundacji jak też Zarządu Fundacji. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Fundacji nie zwoła posiedzenia w dacie, o której mowa powyżej każdy członek Rady Fundacji jest uprawniony do zwołania posiedzenia.
6. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane będą pocztą elektroniczną (e-mail) i równocześnie potwierdzone listem poleconym wysłanym na 14 (czternaście) dni naprzód. Zawiadomienie takie powinno zawierać porządek dzienny i wyszczególniać miejsce i datę posiedzenia.
7. W przypadku równej liczby głosów głos Przewodniczącego ma znaczenie rozstrzygające.

 

RADA FUNDATORÓW

 

§ 21

 

1. Rada Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji.
2. Radę Fundatorów stanowią Paweł Kosicki, Robert Suligowski oraz  Maciej Burdzy.

3. Rada Fundatorów może przyjmować do swojego grona dalszych fundatorów większością trzech czwartych  swojego składu.

 

§ 22

 

Do kompetencji Rady Fundatorów należy:


1. Odwoływanie i powoływanie członków Zarządu Fundacji i Rady Fundacji oraz udzielenie im absolutorium w związku z upływem kadencji.
2. Zmiana Statutu Fundacji.
3. Rozwiązanie Fundacji jak też postawienie jej w stan likwidacji.
4. Utworzenie oddziału, zakładu lub samodzielnej jednostki organizacyjnej Fundacji.
5. Udzielenie zgody na zbycie majątku Fundacji.
6. Rozpatrywanie innych spraw przedłożonych do rozstrzygnięcia Radzie Fundatorów przez pozostałe organy Fundacji.

 

§ 23

 

1. Rada Fundatorów podejmuje decyzje kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych co najmniej raz w roku.
2. Każdy z członków Rady Fundatorów może zwołać posiedzenie Rady z własnej inicjatywy, jak też z inicjatywy każdego z członków organów Fundacji.
3. W posiedzeniu Rady Fundatorów ma prawo uczestniczyć każdy członek organów Fundacji, chyba, że Rada Fundatorów postanowi inaczej, jednakże osobie takiej nie przysługuje prawo głosu.
4. Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że przed przystąpieniem do głosowania nad daną uchwałą Fundatorzy postanowią inaczej.

5. Na pierwszym posiedzeniu Rady Fundatorów w dniu 20  kwietnia 2012 roku Fundatorzy wspólnie opracowali i zatwierdzili poniższy statut w brzmieniu z dnia 20 kwietnia 2012. Kolejne zamiany statutu możliwe są zgdonie z zapisami w rozdziale VI niniejszego statutu.

bottom of page